Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.pandapacks.hu

Hatályba lépés ideje: 2021.04.13

Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön

rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy

Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a

kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cégünk adatai:

Cég neve: Nagy Alexandra E.v.

Székhelye: 1154 Domaháza utca 47.

Postacíme: 1154 Domaháza utca 47.

Adószáma: 56902486-1-42

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

Cég bankszámlaszáma: 10403435-50526983-81851007

Képviselő neve: Nagy Alexandra

Honlap címe: www.pandapacks.hu

E-mail cím: info@pandapacks.hu

Telefonszám: +36 20 366 2345

Tárhelyszolgáltató adatai:

Magyar Hosting Kft.

H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

+36 1 700 2323

info@mhosting.hu

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18.

életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés

    megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás

 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról,        valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános

szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és

minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve

szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az

elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a

megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink

elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak

ÁFA tartalma nincs/ÁFA körbe tartozik, áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁt

tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő

elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: info@pandapacks.hu
 • Telefonszám: +36 20 366 2345

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti

Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy

viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával,

értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint

megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz

haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos

álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a

Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz

esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli

panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A

panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a

panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus

hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok,

bizonyítékok jegyzékét

 • Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak

haladéktalan kivizsgálása megoldható

 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az

esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése

 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus

hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig

megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy

panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási

helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal,

e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő

Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem

rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye

szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi

eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a

járási hivatalok látják el.

Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének

bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései

szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni,

ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a

Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez

alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni,

valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség

létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető

kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a

Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a

Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő

magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió

Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a

vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet

írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus

formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az

érintett vállalkozással

 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem

kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem

adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő

 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi

illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely

tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli

nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos

bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni

szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az

oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással

kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági

korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési

platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz

kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető

el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU”lng=HU

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. §

(1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a

weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok

engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony

alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk

figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek,

videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Nagy Alexandra.) írásos

hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag

hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az

irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti

elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres

időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok,

melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek

tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással

tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba

van építve.

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék

oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön

által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok

pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként

megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi,

hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek

Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért

kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a

visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását

(meg)akadályozhatja.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.pandapacks.hu

Hatályba lépés ideje: 2021.04.13

Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön

rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy

Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a

kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cégünk adatai:

Cég neve: Nagy Alexandra E.v.

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47/B. ép.: Ü-1

Postacíme: 1134 Budapest, Váci út 47/B. ép.: Ü-1

Adószáma: 56902486-1-41

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

Cég bankszámlaszáma: 10403435-50526983-81851007

Képviselő neve: Nagy Alexandra

Honlap címe: www.pandapacks.hu

E-mail cím: info@pandapacks.hu

Telefonszám: +36 20 366 2345

Tárhelyszolgáltató adatai:

Magyar Hosting Kft.

H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

+36 1 700 2323

info@mhosting.hu

Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18.

életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

 • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés

    megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás

 • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

Vonatkozó jogszabályok:

 • 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról,        valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

ÁSZF hatálya és elfogadása:

A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános

szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és

minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve

szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az

elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a

megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

Szerződés nyelve és formája:

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink

elfogadásával.

Árak:

Az árak forintban értendők. Cégünk alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak

ÁFA tartalma nincs/ÁFA körbe tartozik, áraink bruttó árak, melyek az ÁFÁt

tartalmazzák. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő

elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

 • E-mail cím: info@pandapacks.hu
 • Telefonszám: +36 20 366 2345

A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti

Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy

viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával,

értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint

megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz

haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos

álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a

Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz

esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli

panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A

panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a

panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus

hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok,

bizonyítékok jegyzékét

 • Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak

haladéktalan kivizsgálása megoldható

 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az

esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése

 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus

hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig

megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy

panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási

helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal,

e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő

Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem

rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye

szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi

eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a

járási hivatalok látják el.

Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás:

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének

bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései

szerint.

Békéltető Testületi eljárás:

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni,

ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a

Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez

alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni,

valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség

létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető

kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a

Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a

Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő

magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió

Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a

vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet

írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus

formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az

érintett vállalkozással

 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem

kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem

adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő

 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi

illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely

tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli

nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos

bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni

szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.hu, mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu, mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az

oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással

kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági

korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési

platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz

kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető

el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU”lng=HU

Szerzői jogok:

Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. §

(1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a

weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok

engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony

alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk

figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek,

videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Nagy Alexandra.) írásos

hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag

hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az

irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti

elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres

időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok,

melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek

tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással

tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba

van építve.

Termékek tulajdonságai:

Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék

oldalán található leírás szolgáltat információt.

Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön

által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok

pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként

megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi,

hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek

Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért

kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a

visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását

(meg)akadályozhatja.

Eljárás Hibás ár esetén:

Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai

rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft
 • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft,

kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes

árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és

felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése

értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül

elállhat a vásárlástól.

Webshopunk használata:

Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja a termékek bemutatását (termékek

képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját.

Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. A termékeket kategóriánként

rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő

termékek. A listaoldalról a termék részletes leírását a termék nevére kattintva találja.

Webshopunkban kulcsszó alapján történő keresésre is van lehetőség. Akciós

termékeinknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve a „készlet erejéig”

jelzés.

Ha szeretne megvásárolni egy terméket, azt (amennyiben több darabot szeretne, a

darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg.

A kosárban lévő termékeket a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és

ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni termékeket. A

Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.

Ha kiválasztotta, mely termékeket szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra

történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja, abban

az esetben a regisztráció létrehozásával van lehetősége rendelése leadására.

Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím,

szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció sikerességéről e-mailben

küldünk megerősítést.

A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért,

köteles Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha

elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy

hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható

létre.

A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa

preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a

Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a

megrendelni kívánt termékeket és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a

ceruza ikonra kattintva van mód rá.

Rendelés véglegesítése:

Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti

rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben,

ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük,

haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő

szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata

megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános

szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül

ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus

visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem

minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül

nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen

előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe

rendelése.

Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a

szerződés.

Fizetési módok:

Banki átutalás:

A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánkelküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, átadjukcsomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából.

Bankkártyás fizetés:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Átvételi módok:

MPL futárszolgálat:

Házhozszállítás esetén érvényes szállítási díjak.

Szállítási idő: feladástól számított 1-2 munkanap.

MPL Csomagautomata:

Az MPL Csomagautomata gyors átvételt tesz lehetővé. Az sms-ben kapott kód és

telefonszáma megadásával jut hozzá rendeléséhez, amit bármikor átvehet.

További információ: https://www.posta.hu/csomagautomata

MOL és Coop Posta Pont:

 • A legtöbb MOL Posta Ponton napi 24, a Coop Posta Ponton napi 12 órában vanlehetőség a csomag átvételére. Ide kattintva megnézheti, Önnek melyik a legmegfelelőbb
 • SMS-ben vagy e-mailben értesítjük, amint csomagja megérkezik
 • Könnyen megközelíthető átvételi pontok
 • Egyszerű, ingyenes parkolás a benzinkutakon
 • A MOL és Coop Posta Pontokon bankkártyával is fizethet

A csomag max. tömege 20 kg lehet. Ha túllépi a 20 kg-t, nem tudjuk ezen szállítási módot biztosítani!

FoxPost:

A FoxPost csomagautomata főként bevásárlóközpontokban elérhető, egyszerű,kényelmes, időtakarékos csomagátvételt tesz lehetővé.

További információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

Teljesítési határidő:

A teljesítési határidő a megrendelés visszaigazolásától számítva 2-6 munkanap. Az ezen

határidőtől való eltérést jelezzük minden esetben e-mailben.

Jogfenntartás és kikötés:

Ha Ön korábban rendelt tőlünk terméket, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve

azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel

visszajött hozzánk, Cégünk abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését,

amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

Cégünk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk a termék vételárának

sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha a termék árát nem

egyenlítette ki teljes mértékben, Cégünk felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár

kiegészítésére.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló

foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül,

ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás

jogával!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási

jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát a termék adásvételére irányuló

szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék

átvételének napja közti időszakban is.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés

megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés

megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre

vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó

nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban

gyakorolta.

Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan

visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve

tudomásul vételét.

Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

Cégünk visszatérítési kötelezettsége:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől,

Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a

Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is

beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem

vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód

választásával okozott többletköltségekre.

Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén

Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési

móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a

visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó

többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy

postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

Többletköltségek:

Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot

választ, Cégünk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor

visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll

fenn.

Visszatartási jog:

Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza

nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel,

illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

Termék visszaszolgáltatása:

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a

terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles

visszaküldeni vagy Cégünk által a termék átvételére jogosult személynek átadni.

Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő

lejárta előtt elküldi.

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Cégünk címére

szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után

mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással

arányos díjat köteles Cégünk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan

fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes

összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított

összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített

szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan

feladott csomagokat nem fogadunk el.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához

szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm.

Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • Alkoholtartalmú ital esetén, melynek valós értéke Cégünk által nem

befolyásolhatóan, piaci áringadozásoktól függ és amely áráról a felek az

adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, de a szerződés teljesítésére

csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor

 • Cégünk által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott

határidő alatt is lehetséges pénzpiaci áringadozástól függő termék vagy szolgáltatás

esetén

 • Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések kivételével
 • Jellegénél fogva átadás után elválaszthatatlanul más termékkel vegyülő termék

esetén

 • Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló szerződés,

személygépjármű-kölcsönzés, fuvarozás, étkeztetés, szabadidős tevékenységhez

kötődő szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a szerződésben meghatározott

teljesítési határnapot/határidőt szabtak meg

 • Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, számítógépes szoftver adásvétele

esetén, ha az átadás után a Fogyasztó a csomagolást felbontotta

 • Nem előre gyártott termék esetén, amit a Fogyasztó utasítása alapján vagy

kérésére gyártottak, illetve olyan termék esetén, amit a Fogyasztó személyére

szabtak

 • Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a

Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a

Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a

teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát

 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetén
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének

teljesítése után, ha Cégünk a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes

beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás

egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti

 • Vállalkozási szerződés esetén, melyben Cégünk a Fogyasztó kifejezett kérésére

keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási/karbantartási munkák elvégzése céljából

 • Zárt csomagolású termék esetén, mely egészségvédelmi vagy higiéniai okok

miatt az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3)

bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú

melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Ön Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben kellékszavatossági igényét

érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?   

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése

lehetetlen vagy Cégünk számára aránytalan többletköltséggel járna.

Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét

azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégünk adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2

hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

Ha a Fogyasztó és Cégünk közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb

elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető

ki.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a

szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont

Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt

Használt termékekre eltérő szabályok vonatkoznak a szavatosság és jótállás

tekintetében. Használt termék esetén is létezik hibás teljesítés, de figyelembe kell

venni azon körülményeket, melyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására

számíthatott. Az avulás következtében egyes hibák jelentkezése egyre gyakoribbá válik.

A Vásárló csak olyan hiányosságok esetén érvényesítheti szavatossági jogát, melyek a

használtságból eredő hibákon felüliek és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt

termék hibás és a hibáról tájékoztatták vásárláskor a Fogyasztót, Cégünket ez esetben

felelősség nem terheli.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy

termékszavatossági igényét érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek

nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított

2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben

gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén.

Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,

ha bizonyítani tudja, hogy:

 • A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető

 • A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
 • A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt

termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a

gyártóval szemben.

Jótállás:

Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező

jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki

cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)

Korm. rendelet meghatározza a kötelező jótállás eseteit. Az ezen kívül eső termékek

esetén Cégünk nem vállal jótállást. Jótállási igényt a jótállási határidőn belül lehet

érvényesíteni. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására

megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban kijelölt határidő

elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő

már lejárt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a

kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni. A

jótállás időtartama 1 év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a

fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása vagy az üzembe helyezés

(amennyiben Cégünk végzi), napjával kezdődik. Az éven túli jótállással kapcsolatos

ügyekben, kérjük, forduljon a gyártóhoz!

Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?

A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A

szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a

Fogyasztó számára a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás hatálya alá eső, rögzített

bekötésű, illetőleg 10 kg-nál nehezebb vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként

nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén

szükséges megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetési helyen nem elvégezhető, a le- és

felszerelésről, továbbá az el- és visszaszállításról a javítószolgálat gondoskodik.

Cégünk vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra

nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak.

Ennek lejárta (1 év) után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók,

viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő

(kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény:

Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli

termékcsere joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm.

rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely

szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Cégünknek úgy kell

értelmeznie, hogy a termék eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a

terméket ki kell cserélnünk.

Mikor mentesül Cégünk jótállási kötelezettsége alól?

Cégünk jótállási kötelezettsége alól kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a

hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási

igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem

érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül

megilletik Önt.

 • info@pandapacks.hu

Rólunk

Információk

© 2021 Pandapacks.hu

A vállalkozás létrehozását és fejlesztését a „Vállalkozó Start” program keretében az OFA Nonprofit Kft. támogatta. A támogatás forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap biztosította.

has been added to the cart. View Cart